شورای سیاستگذاری
احد صحراگرد
رئیس همایش
استاد دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: sahragard [at] guilan.ac.ir
کمیته علمی
شهرام نعیمی
دبیر همایش
استادیار، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
پست الکترونیکی: shahramnaeimi [at] gmail.com
کمیته اجرایی
جلال جلالی سندی
دبیر اجرایی
استاد دانشگاه گیلان
پست الکترونیکی: jjalali [at] guilan.ac.ir
کمیته پشتیبانی
علی‌اصغر کوثری
عضو کمیته پشتیبانی
دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: akosari [at] ut.ac.ir