# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1026-BIO (R1) اثرات سینرژیستی عصاره‌های هگزانی و متانولی بومادران و سه گونه نماتود بیمارگر حشرات بر بید سیب‌زمینی داود محمدی، ناصر عیوضیان کاری، حسن ولیزاده، نازیلا مهین الهوردیزاده مقاله پذیرفته شده است
2 1147-BIO اثر دوره‌ی نوری بر نشوونما، زادآوری و طول عمر Trissolcus grandis (Hym.: Platygastridae) انگل‌واره‌ی تخم سن گندم ندا تیموری، شهزاد ایرانی پور، پریسا بنامولایی، شهریار عسگری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
3 1030-BIO (R1) بررسی آزمایشگاهی اثر عوامل مهار زیستی بر چند باکتری بیمارگر گیاهی جدا شده از ارومیه مریم خضری، زهرا آقازاده سوره مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
4 1146-BIO تأثیر شدت نور بر رویدادهای زندگی Trissolcus grandis (Hym.: Platygastridae) انگل‌واره‌ی تخم سن گندم ندا تیموری، شهزاد ایرانی پور، پریسا بنامولایی، شهریار عسگری مقاله به صورت مشروط پذیرفته شده است
5 1138-BIO معرفی باکتری Pseudomonas fulva با توان زیست کنترلی مناسب در برابر بیمارگر عامل بلاست مرکبات سمن فیروزیان بندپی، حشمت اله رحیمیان، علی پاکدین پاریزی مقاله پذیرفته شده است